Privacyverklaring en Disclaimer

Privacyverklaring Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao

1. Inleiding

Het Privacybeleid van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC), is van toepassing op alle persoonsgegevens die het KGMC verwerkt van deelnemers aan activiteiten en evenementen, bezoekers van onze website, personen die bellen voor informatie of dienstverlening.

Indien u deelneemt aan een activiteit of evenement van het KGMC, een betaling doet, of om een andere reden (online of telefonisch) persoonsgegevens aan het KGMC verstrekt, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het KGMC adviseert u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw eigen administratie.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon is te herleiden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

3. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Prinsegracht 63-65, 2512 EX ’s Gravenhage.

De functionaris gegevensbescherming van het KGMC is bereikbaar via emailadres: AVGFunctionaris@KGMC.nl.

4. Welke persoonsgegevens verzamelt het KGMC? Met welk bepaald doel en gedurende welke periode?

5. het KGMC verzamelt persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten en evenementen. In dat kader worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

1) voor- en achternaam
2) adres, e-mailadres
3) telefoonnummer

Doel van de verwerking

Het KGMC verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het KGMC gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie aan uw persoon of om contact met u op te nemen over uw deelname aan de activiteiten of evenementen.

Het KGMC gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u (per e-mail) uitnodigingen te sturen.

Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

Het KGMC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname aan activiteiten en evenementen tot een jaar na afloop van betreffende activiteiten en evenementen. Hierna zal het KGMC de persoonsgegevens vernietigen.

6. Het KGMC verzamelt persoonsgegevens van bezoekers van onze website, personen die bellen voor informatie of dienstverlening. In dat kader worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

1) voor- en achternaam
2) adres, e-mailadres
3) telefoonnummer
4) geboortedatum
5) bankrekeningnummer
6) BSN nummer

Doel van de verwerking

Het KGMC verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van uw vraag.

Het KGMC gebruikt uw naam, telefoonnummer en adres, e-mailadres voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en/of om contact met u op te nemen voor het afhandelen van de door u gevraagde dienstverlening.

Het KGMC vraagt en gebruikt uw geboortedatum, BSN nummer en bankrekeningnummer alleen als dit een voorwaarde is voor het kunnen afhandelen van de door u gevraagde informatie of dienstverlening.

Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt?

Het KGMC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van uw aanvraag of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Het KGMC de persoonsgegevens vernietigen, tenzij het KGMC op grond van de wet (bijvoorbeeld belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

7. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Het KGMC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

8. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

U kunt via een e-mail AVGFunctionaris@KGMC.nl bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het KGMC zal uw verzoeken onmiddellijk in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien het KGMC uw verzoek niet inwilligt, zal hij dat altijd nader toelichten.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens via e-mail bezwaar tegen verdere verwerking van persoonsgegevens maken en contact opnemen met het KGMC. Het KGMC zal het bezwaar binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij hij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal het KGMC u hiervan op de hoogte brengen. Indien u klachten heeft over de wijze waarop het KGMC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via emailbericht naar AVGFunctionaris@KGMC.nl.

Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteit persoonsgegevens.nl).

9. Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging wordt via de website aan u bekend gemaakt. Het KGMC adviseert u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Disclaimer

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao spant zich in om de inhoud van de website zo veel mogelijk te actualiseren en/of aanvullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid in de verstrekte informatie. De informatie op deze website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Versie januari 2023