Verklaring van Rechtswege

Alle communicatie over een aanvraag en Verklaring van Rechtswege loopt via de Toelatingsorganisatie Curaçao.

Personen die een aanvraag willen indienen voor een Verklaring van Rechtswege en Niet van Toepassing, konden dit elektronisch indienen via de website www.immigrationcur.org. Met ingang van 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om aanvragen voor deze verklaringen via de website www.immigrationcur.org in te dienen.

Aanvragen voor deze twee verklaringen moeten via de e-mail intake.vergunningenloket@immigrationcur.org ingediend worden. Voor het indienen van een aanvraag voor een Verklaring van Rechtswege en Niet van Toepassing dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. De nodige aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de website van de overheid www.gobiernu.cw.

Bij het indienen van de aanvragen moet men rekening houden met de volgende vereisten:

Vereisten
 • Alle documenten moeten gescand zijn en in pdf-formaat in één (1) e-mail
 • De betaling van leges & retributies moet voldaan zijn
 • Het aanvraagformulier dient elektronisch ingevuld te worden en ondertekend door de aanvrager. In het geval het niet elektronisch ingevuld kan worden, dient de aanvraag in blokletters met een blauwe pen ingevuld te worden.
 • Bij verzending dient in het onderwerp, de naam en geboortedatum van de aanvrager vermeld te worden.
 • Voor elk persoon dient een aparte e-mail gestuurd te worden. In het geval van een gezin, dient dit aangemeld te worden in het bericht. De naam van de hoofdaanvrager moet vermeld worden.
 • Complete aanvragen moeten voorzien zijn van een kopie van alle documenten conform de vereistenlijst behorende aan de aanvraag.

Als de aanvraag compleet is ingediend via intake.vergunningenloket@immigrationcur.org, krijgt de aanvrager per mail een bewijs dat de aanvraag in behandeling is genomen. Vereiste documenten voor de aanvraag Verklaring van Rechtswege:

Vereisten
 • Kopie van geldig paspoort van elk gezinslid
 • Kopie geboorte uittreksel van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden)
 • Bewijs van goed gedrag van elk gezinslid boven de 18 jaar (niet ouder dan 3 maanden)
 • Als u getrouwd bent, een kopie van de huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden)
 • Als u samenwoont: een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst die in Nederland moet zijn afgesloten en voor beide partners: een bewijs van ongehuwd/gescheiden/ weduwstaat
 • Als u kinderen heeft: een aanmelding/inschrijving school
 • Als een van de ouders van een of meer kinderen niet meekomt naar Curacao: een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder en een verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder of een kopie van de uitspraak van het Gerecht
 • Bewijs van voldoende geldelijke middelen: werkgeversverklaring volledig ingevuld en kopie paspoort of bewijs van voldoende middelen van bestaan voor minimaal 12 maanden (zie onderstaande normbedragen)*
 • Als de aanvraag door een derde wordt ingediend: een machtiging van de verzoeker

Gezinshereniging

Gezinshereniging is alleen toegestaan maximaal 1 jaar na toelating van de hoofdverzoeker.

Legalisatie van geboorte- of huwelijksakte

Bent u Nederlander en in een ander land geboren of getrouwd? Dan moet de geboorte- of huwelijksakte gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade in het land van geboorte of huwelijk. Als landen zijn aangesloten bij het verdrag tot afschaffing van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, moet de geboorte- of huwelijksakte zijn voorzien van een Apostille.

*Normbedragen voldoende geldelijke middelen

Alleenstaande: NAF 1500,- bruto per maand
Echtgeno(o)t(e) (indien van toepassing): NAF 1500,- bruto per maand

Bij toelating van (voor) kinderen dienen de volgende normbedragen aangetoond te worden:

0-6jr.: NAF. 250,- per kind.
6-12 jr.: NAF 350,- per kind
12 jaar en ouder:  NAF. 500,- per kind

Niet van Toepassingverklaring

De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) stelt dat iedere vreemdeling die toegelaten wil worden tot Curaçao in het bezit moet zijn van een van overheidswege toegekende verblijfstitel.

Deze Landsverordening artikel 1 is NIET van toepassing op:
 • Nederlanders die op Curaçao zijn geboren
 • Nederlanders die:
  • vóór 1 januari 1986 op Aruba zijn geboren
  • op 1 januari 1986 op de Nederlandse Antillen hebben gewoond
  • vóór 10 oktober 2010 op Curaçao hun woonplaats hadden
 • Nederlanders die:
  • vóór 10 oktober 2010 op Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten zijn geboren
  • op 10 oktober 2010 op Curaçao hebben gewoond
 • De kinderen van de bovengenoemde Nederlanders

Als u hiertoe behoort, bent u een zogenoemde NVT’er. In principe heeft u geen document nodig om aan te tonen dat de LTU niet op u van toepassing is. Maar, in de praktijk blijkt het wenselijk dat u een NVT-verklaring kunt overleggen.

Bijvoorbeeld: een kind van een op de voormalig Nederlandse Antillen geboren Nederlander heeft de Venezolaanse nationaliteit en is in Carácas geboren. Derden (zoals inklaringsambtenaren) kunnen niet direct vaststellen of dit kind een NVT’er is. Vandaar dat het wenselijk is een NVT-verklaring aan te vragen bij de Toelatingsorganisatie.

Iedereen die onder artikel 1 valt, met name personen die vallen onder artikel 1c LTU, moeten een verklaring krijgen dat de LTU op hem of haar niet van toepassing is. Deze NVT-verklaring geldt voor alle eilanden. Slechts op vertoon van een NVT-verklaring kan deze categorie personen worden ingeschreven bij het bevolkingsregister.

Een NVT-verklaring moet u aanvragen bij de Toelatingsorganisatie via intake.vergunningenloket@gobiernu.cw.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft u bijvoorbeeld nodig voor het aanvragen van een Verklaring van Rechtswege. Het Curaçaohuis vult bepaalde onderdelen van het aanvraagformulier voor u in namens de overheid van Curaçao.

U ontvangt het door ons ingevulde formulier binnen 14 dagen retour. Vervolgens kunt u er voor verdere afhandeling mee naar de gemeente waar u op dit moment ingeschreven staat. Het Curaçaohuis vraagt een vergoeding voor het invullen van het formulier (€ 24,95).

Maak dus € 24,95 per aanvraag over op het bankrekeningnummer van het Curaçaohuis. Voor een overboeking (vanuit het buitenland) heeft u de volgende gegevens nodig:

Gegevens
 • IBAN: NL46ABNA0529375486
 • BIC: ABNANL2A
 • Ten name van: de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag.
 • Vermeld bij uw betaling ook uw naam.

Daarnaast brengt de gemeente kosten in rekening voor uw VOG-aanvraag.

Staat u niet meer ingeschreven in Nederland, dan kunt u digitaal uw aanvraag indienen via www.justis.nl.

U kunt op 3 manieren uw aanvraagformulier voor een VOG bij het Curaçaohuis indienen.

1. Kom langs:
 • Maak een afspraak
 • Houd u er a.u.b. rekening mee dat u de kosten die het Curaçaohuis bij u in rekening brengt voor het gedeeltelijk invullen van het formulier tijdens uw bezoek direct moet betalen. U kunt uitsluitend pinnen
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig
2. Stuur uw aanvraag per post:
 • Vul het voorblad van het VOG aanvraagformulier in
 • Onderteken dit
 • Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij
 • Voeg een kopie van uw betalingsbewijs of overboeking bij
 • Stuurt de documenten op naar: Prinsengracht 63 – 65, 2512EX, Den Haag

Na invulling door het Curaçaohuis krijgt u het formulier per post retour.

3. E-mail uw aanvraag:
 • Vul het voorblad van het VOG aanvraagformulier in
 • Onderteken dit
 • Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij
 • Voeg een kopie van het betalingsbewijs/overboeking bij
 • Mail het het formulier en de gevraagde bijlagen naar: vog@kgmc.nl 

U krijgt het origineel na behandeling per post retour.